Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.52016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, ze:

  1. Administratorem danych osobowych jest GETMOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.
  3. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków Spółki wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących rachunkowości.
  4. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji umowy oraz roszczeń mogących powstać z tytułu jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).
  7. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem email: iod@getmor.pl.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.