1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

„GETMOR” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. – Chrzanowo 28, 06-225 Rzewnie 

Kontakt z inspektorem ochrony danych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@getmor.pl

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia przez Administratora usług na Pana/Pani rzecz (np. zawarcia umowy, kontaktu
z Panem/Panią, przeprowadzenia procesu rekrutacji, itp.).

3. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne i w okresach wskazanych poniżej:

3.1. Cel przetwarzania: zawarcie i wykonanie umowy

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Pana/Pani wniosek, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną.

Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy.

3.2. Cel przetwarzania: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy.

3.3. Cel przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych
i rachunkowych.

Czas przechowywania danych: do dnia upływu terminu przedawnienia.

3.4. Cel przetwarzania: przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Czas przechowywania danych: do 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

3.5.  Cel przetwarzania: monitoring wizyjny w siedzibie Administratora

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem.

Czas przechowywania danych: do 3 miesięcy od zarejestrowania wizerunku, lub do dnia zakończenia postępowania wyjaśniającego, w którym zostały wykorzystane zarejestrowane dane.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy
z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

5. DANE UDOSTĘPNIONE PRZEZ PANA/PANIĄ NIE BĘDĄ PODLEGAŁY PROFILOWANIU
6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6. wycofania zgody w na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
do góry